Inrangeringsförhandlingarna klara

Den 27 april avslutades inrangeringsförhandlingarna om en integration av dotterbolaget ISS Trafficare in i moderbolaget ISS. Integrationen sker den 1 maj i år, och bolaget TC läggs då ned efter att ha bedrivit verksamhet inom Spårtrafikbranschen i 12 år. Verksamheten som TC idag har flyttas över till ISS och de anställda följer med.

Inrangeringsförhandlingarna handlade om de anställdas villkor, löner och avtal.

Mot bakgrund av att det är vanligt förekommande att de anställda vid en verksamhetsövergång likt denna förlorar många och ibland stora avtalsvärden – så tycker SEKO Trafficare att denna övergång blev acceptabel.

Nedan följer de viktigaste punkterna i förhandlingarna:

Pension – inga förändringar för de anställda gällande pensioner. De som tillhör Statens pensionsverk (SPV) kvarstår i SPV och behåller sin rätt att gå i pension före 65 år.

Inga förändringar i löner eller tillägg. Efter flera turer under flera års tid kring de så kallade ITA-tilläggen, som företaget önskat avveckla så fort som möjligt, så kvarstår nu dessa tillsvidare för de som har det tillägget.

Ersättning för läkemedel, läkarvård och sjukhusvård kvarstår enligt avtal.

Nuvarande villkor gällande ersättning vid föräldraledighet kvarstår enligt avtal.

Ett tak läggs på dag- och timkonto. Vid årsskiftet görs en avstämning och högst 25 dagar och 50 timmar får då stå kvar på kontona. Överskjutande dagar och timmar betalas ut i pengar. Under det löpande året kan det dock finnas fler dagar och timmar på kontona. Denna förändring genomförs på grund av det stora ”berg” av sparad tid som de anställda samlat på sig och arbetsmiljöskäl (ledighet skall tas ut inte samlas på hög). En övergångsregel införs som säger att arbetsgivaren och medarbetaren ska samarbeta vad det gäller utläggning av innestående sparade dagar på dagkontot fram till den 30 april år 2015. Exempelvis: Om man idag tex har sparat 100 dagar på sitt dagkonto för att resa på långtids semester till Karibien nån gång under de kommande åren så har man tid på sig till 30 april år 2015 att lägga ut sparade dagkontodagar som ledighet. Kvarvarande dagar den 1 maj 2015 betalas ut i pengar vid nästkommande löneutbetalningstillfälle. Motsvarande regel för timkontot införs inte. Möjlighet finns dock att omvandla dagkontodagar och timmar till semesterdagar, och spara dessa i enlighet med semesterlagen.

De anställda som följde med över till Trafficare vid bolagiseringen av SJ januari år 2001 och som har kvar nio stycken extra ledighetsdagar, så kallade överdagar behåller dessa i år. År 2013 förvandlas dessa nio överdagar till fem semesterdagar. Fyra dagar går alltså förlorade.

Ett semesterkonto införs med sparregler enligt semesterlagen – för att tydliggöra vilka semesterdagar som sparas. Tidigare gick det inte att urskilja sparade semesterdager från andra sparade dagar.

Reglerna som säger att medarbetaren får behålla sin lön vid omplacering pga arbetsbrist, sjukdom eller skada behålls och gäller inom kollektivavtalsområdet Spårtrafik. Dvs att om en medarbetare som jobbar inom spårtrafikområdet får en omplacering till ett annat kollektivavtalsområde inom ISS så kan lönen förändras nedåt.

Trafficares företagslokala kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor behålls, men med ändringar enligt ovan.

Reseavtalet ersätts med ISS reseavtal.

Arvodesavtalet kvarstår.

Trafficares samverkansavtal ville företaget ersätta med ISS samverkansavtal. Här fanns, enligt arbetstagarorganisationerna, en del oklarheter. ISS ville heller inte ta över Trafficares Förtroendemannaavtal. Detta resulterade i att den verksamhet som inrangerades den 27 april nu inte har något samverkansavtal. Samverkan har för tillfället ersatts av Medbestämmandelagen, avsikten är dock att parterna ska hitta en lösning på detta så snart som möjligt, så att samverkan kan återupprättas.

Lokalt avtal om allmänna anställningsvillkor för Kombiterminalerna tas över utan ändringar.

Lokalt semesteravtal gällande i Göteborg tas över.

Avtal om slumpmässiga alkohol- och drogtester för personal i säkerhetstjänst tas över, men med ett tillägg om hänsyn till kundkrav i kontrakt. ISS personal får dock inte behandlas annorlunda än kundens egen personal.

För frågor om denna information kontakta Leif Eriksson telefon 073-436 7717