Felaktigt pensionsutskick?

Under sommaren fick ett flertal av våra kamrater som omfattas av PA91 ett utskick från Collectum. Detta är felaktigt och anledningarna till detta analyseras nu av både företaget och era fackliga representanter. De som omfattas av detta kommer snarast få ett personligt utskick och inbetalningarna för pensionerna kommer att korrigeras.

Vid frågor kontakta ert närmaste Seko-ombud.

Tariffer Seko 2016

Precis innan årets semestrar startade så var årets löneförhandlingar avklarade. Se bifogad pdf för att se hur tarifferna skall se ut. Korrekt lön skall ha betalats ut sen juli-lönen och retroaktivt för perioden april-juni skall betalas ut i september.

Lönerna har harmoniserats mellan pendeln och transport och skall nu ligga lika. Man har även i år gjort avräkning på ITA-tillägg enligt vad avtalen tillåter.

Tariffer SEKO 2016 bilaga förhandlingsprotokoll (Uppdaterad 1 oktober)

 

Nytt spåravtal!

Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:

  • Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.
  • Sekos förslag angående försäkring vid ”Loss of License”* ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017. Länk till  Loss of License1 och Loss of License2.
  • Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.
  • Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.
  • Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade ”Tycodomen” för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.

– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.

Avtalet i sin helhet finns att läsa under ”Avtal

* ”Loss of license” – behörighetsförlust (att utföra sitt yrke) vid sjukdomsdiagnos.

Förhandlingarna på spårtrafikavtalet intensifieras

Från seko.se:

På spårtrafikområdet träffas parterna nästa gång tisdagen den 12 april. Flera svåra frågor återstår dock att lösa.

En fråga handlar om det som kallas ”Loss of license”, där Seko vill ha en försäkringslösning för medlemmar som, på grund av sjukdomsdiagnos, inte längre får utöva sitt yrke beroende på lagstiftning och Transportstyrelsens regelverk.

– Innan en försäkringslösning kan införas måste dock finansiering säkerställas. Vi behöver också få fram mer precisa uppgifter om hur många av våra medlemmar som kan behöva utnyttja en sådan försäkring, säger P-O Fällman, förhandlingsansvarig ombudsman på Seko.

Frågan om hur man begränsar användandet deltids- och visstidsanställda till ett minimum måste också få en lösning.

– Vi måste säkerställa att lokala fackliga företrädare får full insyn i användandet av visstids- och deltidsanställda samt bemanningsföretag. Vi har också, trots otaliga förslag, ännu inte hittat lösningar på hur man skyddar våra medlemmars integritet i samband med drogtester, kamera- och GPS-övervakning, säger Fällman.

Den så kallade flexpensionen, som är ett nödvändigt tillskott i ett anorektiskt pensionssystem, är också en viktig fråga för Seko i förhandlingarna.

– Medlemmar som jobbar ett helt yrkesliv skall inte behöva leva som fattigpensionärer. Vi behöver därför böra göra avsättningar snarast, säger Fällman.

Mer information om läget på spårtrafikområdet följer efter den 12 april.

Ny styrelse 2016

På årsmötet 1/4 så valdes en ny styrelse. Som ordförande så valdes Ulla-Britt Salomonsson på 2 år. Kebba Trawally och Andreas Rosén omvaldes på två år som ledamöter. Dessutom så utsågs Lennart Jeppsson och Mats Johansson till revisorer.

Full styrelsesammansättning finns att läsa här.

Nya löner från 1 april 2015

Löneförhandlingarna med ISS är nu klara. Ökningen blir som tidigare aviserat 2.3% där vissa tariffer ökar mer p.g.a. inlösning av ITA-tillägg.

Förändringen gäller retroaktivt fr.o.m. 1 april och nya lönen kommer betalas ut fr.o.m. junilönen. Den retroaktiva delen från april-maj kommer betalas ut på julilönen.

Medlemmar med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Nya lönerna började formellt gälla den 5 maj så det är detta datum som skall specificeras vid kontakt med te.x. Försäkringskassan.

Belopp för OB-tillägg fr.o.m. 1 april 2015:

Enkel: 18,89kr
Kvalificerad: 42,20kr
Storhelg: 94,82kr

Lokalvårdare

S18: 18 122kr
S19: 19 036kr
S10: 22 133kr

Fordonsvård

S28: 18 132kr
S29: 19 622kr
S20: 22 329kr

Depåoperatör

S48: 19 705kr
S49: 21 881kr
S40: 24 306kr

Fordonsoperatör

S58: 22 092kr
S59: 23 453kr
S50: 25 933kr

Fordonsoperatör med klargöring

S68: 24 036kr
S69: 25 928kr
S60: 28 111kr

Fordonsreparatör

S78: 24 076kr
S79: 25 963kr
S70: 27 369kr

Biljettkontrollant

S98: 19 442kr
S99: 20 363kr
S90: 25 871kr

Övriga tillägg vänligen hänvisa till denna PDF (SEKO Tarifflöner 2015)

Är du inte medlem?

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!